หัวข้อพิเศษในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (60T2BCS486)

การจัดการธุรกิจดิจิทัล (60T2BCS436)

การสื่อสารและการจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (60T2BCS348)

เทคโนโลยีดิจิทัลคอมเมิร์ซ (60T2BCS474)