การเงินธุรกิจ (60T2FIB209)

การตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (60T2MBO313)

กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร (60T2BUS226)

การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ (60T2BUS204)