วิชา ACT331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

สอนโดย

อาจารย์ อมราลักษณ์  ศิริทองสุข
อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ ห้อง 2-308 หรือโทร 098-1589898