ครั้งที่ 1
แนะนำรายวิชา และ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Content และ Content Creator

แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม และแคปเจอร์หน้าจอส่งเข้า Google Drive

หมายเหตุ
ตัวอย่างและวิธีการส่งงานอยู่ในกลุ่ม Line ของรายวิชา