อาจารย์ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

-รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2560

ระดับปริญญาโท

-วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2560

ระดับปริญญาเอก

-นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กำลังศึกษา)


ติดต่อ

Line : 0835499220