มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (อาคาร 1 ชั้น 1)

ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เบอร์ โทร. 092-5374400, 092-5374411, 092-5374422, 092-5374433